Teensy 2.0++ and 3.0 pinouts

/*Teensy++ 2.0 pins*/

//DIGITAL PINS

const int digitalPin0 = 0 //INT0,PWM
const int digitalPin1 = 1 //INT1,PWM
const int digitalPin2 = 2 //INT2,RX
const int digitalPin3 = 3 //INT3,TX
const int digitalPin4 = 4 //
const int digitalPin5 = 5 //
const int digitalPin6 = 6 //(LED)
const int digitalPin7 = 7 //
const int digitalPin8 = 8 //
const int digitalPin9 = 9 //
const int digitalPin10 = 10 //
const int digitalPin11 = 11 //
const int digitalPin12 = 12 //
const int digitalPin13 = 13 //
const int digitalPin14 = 14 //PWM
const int digitalPin15 = 15 //PMW
const int digitalPin16 = 16 //PMW
const int digitalPin17 = 17 //
const int digitalPin18 = 18 //INT6
const int digitalPin19 = 19 //INT7
const int digitalPin20 = 20 //
const int digitalPin21 = 21 //
const int digitalPin22 = 22 //
const int digitalPin23 = 23 //
const int digitalPin24 = 24 //PWM
const int digitalPin25 = 25 //PWM
const int digitalPin26 = 26 //PWM
const int digitalPin27 = 27 //PWM
const int digitalPin28 = 28 //interior
const int digitalPin29 = 29 //interior
const int digitalPin30 = 30 //interior
const int digitalPin31 = 31 //interior
const int digitalPin32 = 32 //interior
const int digitalPin33 = 33 //interior
const int digitalPin34 = 34 //interior
const int digitalPin35 = 35 //interior
const int digitalPin36 = 36 //INT4,interior
const int digitalPin37 = 37 //INT5,interior

//ANALOG PINS

const int analogPinA0 = A0 //pin 38
const int analogPinA1 = A1 //pin 39
const int analogPinA2 = A2 //pin 40
const int analogPinA3 = A3 //pin 41
const int analogPinA4 = A4 //pin 42
const int analogPinA5 = A5 //pin 43
const int analogPinA6 = A6 //pin 44
const int analogPinA7 = A7 //pin 45

 

Teensy 2 pinout4a Teensy 2 pinout4b

Teensy 2.0++ Eagle library file

/*Teensy 3.0 pins*/

//DIGITAL PINS [NOTE]all digital pins have interrupt capability
const int digitalPin0 = 0 //RX1
const int digitalPin1 = 1 //TX1
const int digitalPin2 = 2 //
const int digitalPin3 = 3 //PWM
const int digitalPin4 = 4 //PWM
const int digitalPin5 = 5 //PWM
const int digitalPin6 = 6 //PWM
const int digitalPin7 = 7 //RX3
const int digitalPin8 = 8 //TX3
const int digitalPin9 = 9 //PWM,RX2
const int digitalPin10 = 10 //PWM,TX2
const int digitalPin11 = 11 //
const int digitalPin12 = 12 //
const int digitalPin13 = 13 //(LED)
const int digitalPin24 = 24 //surface mount
const int digitalPin25 = 25 //surface mount
const int digitalPin26 = 26 //surface mount
const int digitalPin27 = 27 //surface mount
const int digitalPin28 = 28 //surface mount
const int digitalPin29 = 29 //surface mount
const int digitalPin30 = 30 //surface mount
const int digitalPin31 = 31 //surface mount
const int digitalPin32 = 32 //surface mount
const int digitalPin33 = 33 //surface mount

//ANALOG PINS OR HYBRID

const int digitalPin14 = 14 //A0
const int digitalPin15 = 15 //A1
const int digitalPin16 = 16 //A2
const int digitalPin17 = 17 //A3
const int digitalPin18 = 18 //A4,SCL
const int digitalPin19 = 19 //A5,SDA
const int digitalPin20 = 20 //A6,PWM
const int digitalPin21 = 21 //A7.PWM
const int digitalPin22 = 22 //A8,PWM
const int digitalPin23 = 23 //A9,PWM
const int analogPinA10 = A10 //A10
const int analogPinA11 = A11 //A11
const int analogPinA12 = A12 //A12,surface mount
const int analogPinA13 = A13 //A13,surface mount

Teensy 3 pinout5b Teensy 3 pinout5a

Teensy 3.0 Eagle library file